Ile kosztuje wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego?

 

Nazwa Kaucja Cena za tydzień wypożyczenia Cena za miesiąc
Kula łokciowa 20 zł 10 zł 20 zł
Balkonik 50 zł 20 zł 40 zł
Wózek inwalidzki 150 zł 30 zł 50 zł
Łóżko rehabilitacyjne 200 zł 150 zł

Cena za dowóz, montaż, demontaż łóżka rehabilitacyjnego – 100 zł

Co możesz wypożyczyć?

Zapraszamy Cię do wypożyczalni mieszczącej się w Specjalistycznym Centrum Rehabilitacji Vita! Znajdziesz tu szeroki wybór najpotrzebniejszego sprzętu m.in. kule łokciowe, wózki inwalidzkie, łóżka rehabilitacyjne czy balkoniki wspomagające chód.

Pomagamy w doborze sprzętu!

Wiemy jak ważne jest odpowiednie zaopatrzenie na czas rekonwalescencji czy rehabilitacji. Pomożemy Ci je dobrać tak, by odpowiadało Twoim indywidualnym potrzebom. Fizjoterapeuci pracujący w Specjalistycznym Centrum Vita chętnie odpowiedzą na Twoje pytania i wyjaśnią wątpliwości.

Potrzebujesz więcej informacji?
Zadzwoń! tel.: 601 616 185

Regulamin Wypożyczalni SCR VITA

I. Postanowienia ogólne

 1. Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego przy Specjalistycznym Centrum Rehabilitacji Vita, zwana dalej „Wypożyczalnią SCR” świadczy usługi na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.
 2. Sprzęt rehabilitacyjny stanowi własność SCR Vita.
 3. Najemca zobowiązany jest dbać o sprzęt przyjęty do używania z należytą starannością. Najemca ponosi odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt w granicach odpowiedzialności za szkody określone ogólnie obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności Najemca zobowiązany jest do:
  1. użytkowania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem,
  2. zwrotu sprzętu przyjętego do używania w stanie niepogorszonym.
 4. Do każdego egzemplarza sprzętu Wypożyczalnia prowadzi „Kartę Ewidencyjną Sprzętu” z jego numerem inwentarzowym oraz opisem stanu technicznego, zwanej dalej „Kartą”
 5. Wszelkie dane oraz uwagi dotyczące sprzętu odnotowywane są w Karcie. Każdorazowo przy zawieraniu umowy najmu, Najemca oraz upoważniony pracownik SCR Vita własnymi podpisami poświadczają zaznajomienie się ze stanem sprzętu. Karta stanowi podstawę rozstrzygania ewentualnych sporów.

II. Zasady wypożyczania sprzętu

 1. Podstawę oddania sprzętu do używania stanowi umowa najmu zawarta pomiędzy kierownikiem SCR Vita lub inną osobą upoważnioną a Najemcą, który określa zakres zobowiązań każdej ze stron umowy.
 2. Przy zawarciu umowy Najemca ma obowiązek:
  1. przedstawienia dowodu tożsamości,
  2. złożenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego SCR Vita,
  3. przedstawienie pisemnego oświadczenia Najemcy upoważniającego osoby trzecie do zwrotu sprzętu.
 3. Opłaty za użytkowanie sprzętu określa aktualny cennik opłat. Opłaty Najemca dokonuje w dniu zawarcia umowy najmu sprzętu za cały miesiąc kalendarzowy lub ilość dni, którą zadeklaruje Najemca. Najemca uiszcza również kaucję, której wysokość określa cennik. Jeżeli okres najmu jest dłuższy- kolejnej opłaty dokonuje się najpóźniej ostatniego opłaconego dnia.
 4. W przypadku uszkodzenia sprzętu Najemca zobowiązany jest do pokrycia pełnej szkody w wysokości niezbędnej do przywrócenia sprzętu do użytku. W przypadku braku takiej możliwości Najemca zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości kaucji za sprzęt określonej w cenniku.
 5. Okres korzystania ze sprzętu określony w umowie biegnie od dnia wydania sprzętu.
 6. Zacieranie przez Najemcę cech i numerów inwentarzowych wypożyczonego sprzętu jest niedozwolone pod rygorem odmowy przyjęcia sprzętu i obowiązku zapłacenia jego równowartości.
 7. Koszty naturalnego zużycia sprzętu ponosi Wypożyczalnia.

III. Zasady ewidencjonowania usług

 1. Każdy egzemplarz sprzętu otrzymuje numer katalogowy i indywidualną kartę ewidencyjną, w której uwidacznia się datę najmu i zwrotu sprzętu, numer zawartej umowy, datę faktycznego zwrotu sprzętu oraz uwagi dotyczące stanu zwracanego sprzętu.

IV. Postanowienia końcowe

 1. SCR Vita ma prawo weryfikacji danych Najemcy oraz kontroli sposobu użytkowania wypożyczonego sprzętu.
 2. W przypadku stwierdzenia wykorzystania oddanego do używania wypożyczonego sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem, SCR Vita ma prawo rozwiązania zawartej umowy w trybie natychmiastowym.
 3. Koszty transportu sprzętu w każdym przypadku ponosi Najemca.